เรื่อง: ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาซื้อชุดส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด(ซ.12/2564)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 17/04/2564


Download เอกสารประกอบ