เรื่อง: ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องพัฒนากิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.22/2564)

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 17/04/2564


Download เอกสารประกอบ