หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:938
  ประจำปี: 2564
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564
  อัพโหลดเมื่อ: 01/07/2564 14:16:51 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 926 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 3094 และหนังสือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0604.01/ว 962
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.