• +66 (055) 267000
  • info_psru@psru.ac.th

มาตรการการบริหารงาน


O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
33.1

1. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2565-2569) จาก กนผ.        

  1.1 ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชาพิจารย์ฯ แผนยุทธศาสตร์ฯ
  1.2 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
  1.3 งานประชาพิจารย์ร่างแผนยุทธศาสตร์
33.2 2. งาน 100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม กับกิจกรรมเหลียวหลังแลหน้าสู่การขับเคลื่อน มรพส.
33.3 3.คณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่า จาก กพน.

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
34.1 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการไม่รับของขวัญ
34.2 2. จัดทำแผ่นป้ายให้ผู้บริหารแสดงนโยบายการไม่รับของขวัญ ลงเว็บไซและติดประกาศตามหน่วยงาน
34.3 3. นโยบายจากผู้บริหารและจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต
O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
35.1 1.เรื่องมอบนโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องนโยบายต่อต้านการให้/รับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  1.2 กิจกรรมการต่อต้านการทุจริต
  1.3 การขับเคลื่อนนโยบายการต่อต้านการทุจริต
35.2 2.การประเมินเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารสถาบันตามหลักธรรมภิบาล
O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
38.1

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการไม่รับของขวัญ

38.2 2. จัดทำป้ายรณรงค์และผู้บริหารแสดงนโยบายการไม่รับของขวัญ
38.3 3. นโยบายจากผู้บริหารและจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต
38.4 4.โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
38.5 5.โครงการสัมมนาวิชาการรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 8 การเลือกตั้งท้องถิ่นไทยกับประชาธิปไตยในยุคปัจจุบัน
38.6 6.กิจกรรม "ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 16" สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
O42. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   
   
   
   
   

 

 

 

ติดต่อเรา
ข้อมูระบบสังคมออนไลน์
การเดินทาง
โทรศัพท์ / โทรสาร
  • Tel: +66 (055) 267 000
  • Fax: +66 (055) 267 091